Counter Arbejdsgangsbeskrivelse - Lokalhistorisk Forening

Arbejdsgangsbeskrivelse - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Persondata
 
Arbejdsgangsbeskrivelse - Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv
 

 
Midtvej 2, Klejtrup 9500 Hobro
 
Tlf: 9854 6617


 
E-mail: arkiv@klejtrup-lokal.dk
 
www.klejtrup-lokal.dk
 
CVR.nr: 29 72 52 33
 

 
Ejer: Klejtrup Lokalhistoriske Forening
 
Arkivleder: Ragna Kolind
 

 
Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv er et foreningsdrevet arkiv, som blev oprettet i 1978. Arkivet er medlem af Viborg Kommunes Arkivsamvirke.
 

 
Arkivet har til formål …

 
1.      At samle alle interesserede for udbredelse af kendskabet til Klejtrup sogns historie
 
2.      At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proveniens med tilknytning til  Klejtrup sogns borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
 
3.      At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed på det af foreningen drevne lokalhistoriske arkiv i Klejtrup.
 

 
Love og regler
 
Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv overholder den til enhver tid gældende arkivlov og persondatalov.
 

 
Afleveringer til arkivet
 
Arkivet modtager to typer af "materialer"
 
-          Fysiske materialer som billeder, bøger, papirer, avisudklip og andre former for lokalhistoriske og personlige arkivalier
 
-          Mundtlige og skriftlige oplysninger/beretninger af lokalhistorisk interesse, som kan være af officiel eller privat katakter
 
 
Ved afleveringer til arkivet udarbejdes der en indkomstjournal med oplysninger om materialet, hvilket også kan indebære navne og adresse på de personer, materialet omhandler, men dog altid oplysninger om giverens navn og adresse samt tilknytning til materialet.
 
 
Giveren giver med sin underskrift samtykke til, at materialet og de persondata der afgives, må opbevares og anvendes i arkivets interesseområde, og at arkivet kan anvende materialet i sine publikationer, på hjemmesider mm. Dog altid i forhold til gældende love og regler.
 
Giveren kan klausulere dele af - eller hele afleveringen, hvilket arkivet skal og vil overholde.
 
 
Samtidig bekræfter Giveren med sin underskrift at have ejendomsret eller fuld råderet over materialet ved overdragelsen.
 
Giveren kan ikke med sin underskrift forkorte tilgængelighedsperioden - den følger altid arkivlovens foreskrevne regler.
 
 
Persondata vil aldrig blive videregivet til tredjepart.
 
 
Når en giver har afleveret materiale som gave til Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv, anses det for at være i offentlig eje. Det betyder, at materialet ikke kan kræves tilbage - ej heller af tredjeperson.
 
Og i tilfælde af arkivets nedlæggelse, vil alle arkivalier blive overdraget til Viborg Kommunes lokalhistoriske arkiver.
 

 
Opbevaring og tilgængelighed
 
Alle arkivalier på Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv er registreret i det lukkede arkivsystem 'Arkibas'. Opbevaringen overholder den til en hver tid gældende arkivlov og persondatalov.
 
 
Det betyder, at arkivalier af privatfølsom karakter først er tilgængelig efter 75 år. Indtil da er de anbragt i aflåste pengebokse.
 
 
Tilgang til billedemateriale sker efter arkivlovens regler. Dog kan der være indhentet skriftligt samtykke fra den afbillede person, fra personens slægtninge og/eller fra fotografen eller dennes pårørende som kan gøre et billede tilgængeligt.
 
 
Alle andre arkivalier er tilgængelig i papirform i arkivet - i original eller kopi. Dog kan en Giver sætte en eller flere klausuler på sine afleveringer, hvor særlige forhold forlanges overholdt. Dette fremgår tydeligt af arkivets registrering af materialet i Arkibas.
 

 
Klejtrup Lokalhistorisk Forening/Arkiv d. 2. maj 2018/RK
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu