Counter Gårdene i Klejtrup - Lokalhistorisk Forening

Gårdene i Klejtrup - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Artikler
Gårdene i Klejtrup

Af Ragna Kolind
Jeg har tidligere skrevet om gårdene og møllen i Klejtrup, som har en interessant historie - set i forhold til de øvrige gårde i sognet.
Forskellen er, at Klejtrup-gårdene og møllen i fæstebondens tid hørte under Domkirken i Viborg - og dermed under Kongen, hvor alle andre gårde i Klejtrup sogn - altså i Hejring, Fristrup, Hærup og Skårup - hørte under Hersomgård.
Hersomgård solgte sine gårde i Klejtrup sogn til selveje sidst i 1700-tallet og først i 1800-tallet, hvorimod gårdene og møllen i Klejtrup fortsat forblev fæstegårde til sidste halvdel af 1800-tallet.Klejtrup Mølle - dog længe efter den var blevet selvejet

På et tidspunkt i første halvdel af 1800-tallet blev der oprettet en Seminariefond, som overtog gårdene og møllen i Klejtrup. Vi har længe forsøgt at finde ud af noget omkring denne Seminariefond, men uden held. Ingen på Landsarkivet i Viborg vidste af, at der havde eksisteret en sådan. Også biskoppen har været med på banen - men uden held.

Men pludselig er det lykkedes Mona Finderup og Holger Helbo fra Hvornum at finde noget på denne Seminariefond - og mere interessant - at finde papirer på gårdene og møllen i Klejtrup. Nogle af de mere interessante papirer er fra midten af 1800-tallet, hvor fæsterne forsøgte at få lov til at købe gårdene til selveje.
Og nok var Klejtrup "langt ude på landet", men man så sig ikke ringere, end at man godt kunne skrive til Kongen.  Så det var, hvad fæstebønderne gjorde. Her gengives en "oversættelse" af brevet til Kongen med medfølgende anbefaling fra sognets præst. Begge dele er "oversat" fra gotisk skrift af Holger Helbo, Hvornum:

"Seminariefondens arkivalier G 222 - 2- Stemplet papir fjerde klasse 42 rigsbankskilling.


Klejtrup by og sogn, Rinds herred, Viborg Stiftamt d. 9. februar 1845.

Samtlige fæstere af seminariefondets gods i Klejtrup by og sogn ansøge allerunderdanigst Deres Majestæt om at få de af dem fæstede ejendomme tilkjøbs.

Til Kongen

Undertegnede fæstere af seminariefondets gods i Klejtrup by og sogn fordriste os til i allerdybeste underdanighed at nedlægge vor og vore familiers timeligen velfærd for tronens fod.
Deres majestæts, os i slutningen af sidst afvigte år, igennem vedkommende over og underøvrigheder meddelte allerhøjeste resolution, i september 1845 at bortsælge det seminariefondet tilhørende jordegods til arvefæste på vilkår
- at der erlægges en årlig afgift af 2½ td byg pr. td. ny matriculeringshartkorn, foruden en købesum, en gang for alle, samt ved hver forandring af besidder, en recognition, lig et årsafgift.
- at auktionsbuddene blive at approbere af Cancelliet, samt at denne bestemmelse straks bliver at bekendtgøre for samtlige fæstere af ommeldte gods.

ville have opfyldt os og vore familier med den dybeste bekymring for fremtiden, dersom Deres Majestæts dybe visdom og landsfaderlige omsorg for alle Deres milde scepters undersåtter, ikke havde været tilfulde erkendt af den danske bondestand."Provstgaarden" på Skårupvej 44 var een af de omtalte gårde

Vi fordriste os derfor til, allerunderdanigst at ytre den undersåtlige tillid til Deres Majestæts  landsfaderlige omhu, at vi fæstere under seminariefondets gods udi Klejtrup by og sogn, der allernådigst have erholdt disse ejendomme i fæste efter vore fædre og forfædre, ikke blive ansete i dette for vor timelige velfærd så vigtige fald som alle dem, der have været og ere disse ejendomme aldeles fremmede og uvedkommende, men allernådigst forundes adgang til, forinden ejendommen stilles til of-fentlig auktion, at kunne få de fædrene arvesteder tilkjøbs for en købesum, en gang for alle, der ikke ansættes højere, end at vi kunne have nogen rimelig udsigt dertil, ved flid og streng sparsommelighed, under guddommelig velsignelse at kunne forrente samme.

Og at samtlige fæstere under seminariefondets gods i Klejtrup by og sogn, ville nødsages til, rent ud at forrente en sådan købesum, det må vi -desværre- sandfærdigen erklære, og kunne med vor sognepræsts attest bevise, at ingen iblandt os har hidindtil kunnet oplægge sig midler ved nogen af disse gårde, der hidindtil ikkun have ydet enhver af fæsterne et tarveligt udkomme.

Vi fordriste os derfor til allerunderdanigst at ansøge Deres Majestæt, om at ville allerunderdanigst forunde os og vore børn og efterkommere disse gårde i Klejtrup by og sogn tilkjøbs for en ren indkøbssum, hvorimod de stipulerede årlige landgilde allernådigst måtte bortfalde, i betragtning af, at en afgift af 2½ td byg pr. nyt matriculeringshartkorn, en afgift, der for en gård under samme gods i Sjælland, Fyn og Øster-Jyllands frugtbare egne, let kunne svares, - ville i så skarp en egn, som den Klejtrup ligger i, snart blive så trykkende en byrde, at ingen pengemand ville sætte sine penge i en gård, der var så hårdt betynget.

Til denne vor allerunderdanigste ansøgning til Deres Majestæt om at måtte kunne erholde disse ejendommen med de fædrene arvesteder tilkjøbs for  en ren, og, i forhold til godsets frugtbare egne, moderat købesum, slutter sig derfor også vort allerunderdanigste tilbud af 200 Rbd af hver tønde nyt matriculeringshartkorn, i hvilken indkøbssum også besætningen forventes allernådigst at måtte bli-ve indbefattet og de nuværende fæsteres indfæstningssum, at måtte komme udi allernådigste betragtning.
Med denne vor allerunderdanigste ansøgning forener sig vore koners og børns fromme bønner til Deres Majestæt og inderlige forbønner for Deres Majestæts helbred og kraft, samt held og velsig-nelse her ovenfra, til at virke, som hidtil, utrættelig til det elskede fædrelands sande hæder og held.

Klejtrup by og sogn, Viborg stiftamt, d. 9. februar 1845

Allerunderdanigst

Jens Nielsen Christen Mortensen, Klejtrup Peder Mortensen
sognefoged og sogneforstander med ført pen med ført pen

Niels Jensen, Dremstrup Mads Christensen Knud Nielsen, Klejtrup
m. f. p. m. f. p.


"Brattingsborg" ved Klejtrup Sø var en anden af gårdene i Klejtrup


Allerunderdanigst
Attest

Sandheden tillader mig allerunderdanigst at meddele samtlige 6 gårdfæstere af seminariefondets gods i Klejtrup by og sogn et godt vidnesbyrd for flid, ædruelighed og sparsommelighed.
Thi fordrister jeg mig til i allerdybeste underdanighed at anbefale disse fæsteres sag til Deres Majestæt, såsom deres allerunderdanigste ansøgning ikkun, efter mit skønnende, indeholder sandhed, og eftersom de 5 af disse gårdfæstere have en meget talrig familie at forsørge, samt fordi ingen af disse 6 fæster i Klejtrup by har, så vidt mig bekendt er, og efter den almindelige mening i egnen, erhvervet sig mere ved disse skarpe ejendommes besiddelse end det daglige, og det endda kun tarvelige udkomme.

Allerunderdanigst
Daniel Bøggild
sognepræst for Hersom, Bjerregrav
og Klejtrup i Viborg amt

Hersom præstegård den 9. februar 1845."
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu