Counter Privatlivspolitik - Lokalhistorisk Forening

Privatlivspolitik - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Persondata
Privatlivspolitik

Som det nok er de fleste bekendt, strammes persondataloven maj 2018
Det betyder, at vi også i Klejtrup Lokalhistoriske Forening og Arkiv skal informere vore medlemmer om vores privatlivspolitik.
Vi er ikke i besiddelse af personfølsomme data, men vi har persondata i forbindelse med medlemskab. I 'Privatlivspolitik’ kan I læse om, hvad vi har af data, hvorfor vi har dem og hvad vi bruger dem til.
Du kan ligeledes læse om dine rettigheder, om hvordan du får adgang til dine data, og hvordan du evt. får dem slettet.
Er der spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til foreningen på mail: arkiv@klejtrup-lokal.dk


Privatlivspolitik for medlemmer af Klejtrup Lokalhistoriske Forening
01. maj 2018
Foreningens dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig/jer, hvordan vi behandler dine/jeres personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Klejtrup Lokalhistoriske Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Kasserer Kjeld Nielsen
Adresse: Søparken 37, Klejtrup 9500 Hobro
CVR: 29 72 52 33
Telefonnr.: 98544700
Mail: kjelds@fiberpost.dk
Website: www.klejtrup-lokal.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1)   Medlemsoplysninger:
-      Almindelige personoplysninger:
o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesår, e-mailadresse, tlf.nr.

Hvordan indsamles  oplysningerne?
·         Vi får oplysningerne fra dig/jer ved indmeldelse i foreningen. Finder disse sted via vores tilmeldingsblanket på hjemmesiden eller via mail direkte til arkivet, slettes denne mail senest 30 dage efter modtagelsen.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er:
·         Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
·         At det er nødvendigt for at yde dig medlemsfordele
·         Behandling efter lovkrav
·         Behandling med samtykke
Bliver du valgt ind i foreningens bestyrelse er de lovlige grunde:
·         At det er nødvendigt i bestyrelsesreferater
·         At det er nødvendigt på hjemmesider, forskellige publikationer - både egne og kommunale, og andre trykte medier som vedr. Klejtrup Lokalhistoriske forening og arkiv
Formål:
1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:
·         Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, invitationer til arrangementer og kurser
·         Arkivets kontakt vedr. indsamling af lokalhistoriske oplysninger
·         Dokumentation af bestyrelsesarbejde vedr. deltagelse og underskrifter
·         At foreningens medlemmer kan få oplyst, hvordan de kan henvende sig til foreningens bestyrelsesmedlemmer
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som
·         Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
·         Afholdelse af lokalhistoriske arrangementer, historiske aktiviteter samt andre aktiviteter
·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
·         Henvendelser om - og efterfølgende brug af oplysninger af lokalhistorisk interesse
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andet end de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer:
·         Vi opbevarer ikke personoplysninger efter sletning af medlemsskabet
Bestyrelsesmedlemmer:
·         Vi opbevarer personoplysninger i form af navn i bestyrelsesreferater (protokollen) som dokumentation for trufne beslutninger.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
      Retten til indsigt i egne personoplysninger
      Retten til berigtigelse
      Retten til sletning
      Retten til begrænsning af behandling
      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
      Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil de blive rettet, eller du vil blive slettet som medlem af foreningen – og dermed slettes alle data.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu