Counter Vedtægter - Lokalhistorisk Forening

Vedtægter - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Om arkivet > Bestyrelsen
Vedtægter
      § 1
Navn

  Foreningens navn er KLEJTRUP LOKALHISTORISKE FORENING  
§ 2
Hjemsted

Klejtrup Lokalhistorisk Forening har hjemme i Klejtrup,  Viborg Kommune.   Foreningen driver det lokalhistoriske arkiv i Klejtrup på adressen:  Midtvej 2, Klejtrup 9500 Hobro
§ 3
Formål

Foreningens formål er:
 - Gennem formidlende virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Klejtrup sogns historie
- At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billed- og  lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke  statslig proveniens med tilknytning til Klejtrup sogns borgere,  foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.
- At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for til-gængelighed.  
§ 4
Arkivalier

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig ejendom og Foreningen garanterer dets forbliven som sådan.
§ 5
Medlemmer

Medlemskab af foreningen er åbent for alle, som ved sit medlemskab vil  bidrage til formålspara-graffens opfyldelse. Foreninger, institutioner  og virksomheder kan optages med rettigheder svaren-de til et medlemskab.
§ 6
Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære  generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages  varsel, afholdes hvert år senest i april måned med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden
3.  Kassereren fremlægger årsregnskabet
4.  Kassereren forelægger budget for det kommende regnskabsår
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.  Valg af revisor samt suppleant.
7.  Indkomne forslag
8.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden  i hænde senest 8 dage før mødet. Alle sager afgøres ved almindelig  stemmeflerhed   
§ 7
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det  nød-vendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begærer det  med angivelse af behandlingsemne.
§ 8
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af  generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 4  bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3 bestyrelsesmed-lemmer. Genvalg kan  finde sted.
Der vælges 2 suppleanter
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer  bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og en sekretær.  Sekretæren udarbejder referat af såvel generalforsamlinger som  bestyrelsesmøder. Dirigenten underskriver generalforsamlingsreferater,  formanden bestyrel-sesmødereferater.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.  
§ 9
Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan tildele  kassereren fuldmagt til at di-sponere over foreningens indestående via  netbank.
§ 10
Arkivleder

Bestyrelsen ansætter/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for  arkivets drift, samlingernes til-stand og deres benyttelse i henhold til  SLA's standardinstruks for arkivledere.

 Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares  betryggende, at de er forsvar-ligt registreret, og at de er offentligt  tilgængelige med fast åbningstid, dog således at SLA's  tilgæn-gelighedsregler respekteres.

 
§ 11
Regnskabsåret

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 12
Økonomi

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af  bestyrelsen. Hvis et medlem efter 2 påmindelser ikke har betalt  kontingent, slettes medlemmet på grund af restance.
§ 13
Udnævnelser

Bestyrelsen er berettiget til at udnævne æresmedlemmer, som er  medlemmer, der i særlig grad har virket til gavn for foreningen. Sådanne  medlemmer er fritaget for kontingent.

§ 14
Tilslutning til landsforening

Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA)

§ 15
Ophævelse af foreningen

Foreningen kan kun ophæves, såfremt et lovligt indsendt forslag derom  vedtages af 2/3 af de stem-meberettigede medlemmer på to ekstraordinære  generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

§ 16
Aktivernes anvendelse ved opløsning

I tilfælde af foreningens ophævelse skal dens formue og arkivets indbo,  samt de af foreningen er-hvervede materialer, bøger, edb-udstyr o.l.  anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse. Ind-leverede arkivalier  skal overgives til Viborg Kommunes lokalhistoriske arkiver. Råder  foreningen over legater eller lignende, skænket af velyndere, skal  disses ønske om anvendelse deraf i muligt omfang indhentes.

§ 17
Ikrafttræden

Ovenstående vedtægter, der træder i stedet for vedtægter af 18. april 2007 er vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2010
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu